تگ - Latent heat

Latent heat گرمای نهان

گرمای نهان

گرمای نهان انرژی جذب یا آزاد شده توسط یک ماده در طی یک تغییر فاز بدون تغییر در دمای آن است. این مفهوم در سیستم های تهویه مطبوع اهمیت دارد که با کنترل دما، رطوبت و کیفیت هوا، کیفیت هوای داخلی را تنظیم می کند. هنگامی که یک ماده از جامد به مایع یا مایع به گاز تبدیل می شود، دچار تغییر فاز می شود. در طی این انتقال، گرمای نهان یا جذب می شود یا آزاد می شود. به عنوان...

ادامه مطلب...