تگ - CFC

Refrigerants Impact on coil design 01

تاثیر مبردهای مختلف بر طراحی کویل

مبردهای مورد استفاده در سیستم های تهویه مطبوع را می توان به انواع مختلفی دسته بندی کرد، مانند کلروفلوئوروکربن ها (CFC)، هیدروکلرو فلوئوروکربن ها (HCFCs)، هیدروفلوئوروکربن ها (HFCs) و هیدروکربن ها. HFC ها، مانند R-410A، به دلیل ساختار شیمیایی سازگار با ازن، محبوب تر شدند، اما نگرانی ها در مورد پتانسیل بالای گرمایش جهانی (GWP) این مبردها منجر به توسعه مبردهای جایگزین با GWP کمتر شد. طراحی کویل مستقیما تحت تاثیر خواص ترمودینامیکی سیال مبرد قرار می گیرد. مبرد های مختلف نسبت...

ادامه مطلب...