تگ - مبدل حرارتی

Baffles design parameters

پارامترهای طراحی بافل

بافل ها نقش مهمی در مبدل های حرارتی پوسته و لوله ایفا می کنند. پارامترهای طراحی برای بافل ها در مبدل های حرارتی پوسته و لوله شامل فاصله بافل، نوع برش بافل، جهت بافل و مدل بافل است. فاصله بین بافل ها بر انتقال حرارت و افت فشار تأثیر می گذارد. 1. فاصله بافل: -تعریف: فاصله بافل به فاصله بین بافل های مجاور داخل مبدل حرارتی پوسته و لوله اشاره دارد. - اهمیت: فاصله بهینه برای متعادل کردن راندمان انتقال حرارت و افت...

ادامه مطلب...
Radiran Shell and tube heat exchangers

مبدل های حرارتی پوسته و لوله HEX

مبدل حرارتی پوسته و لوله وسیله ای است که برای انتقال گرما بین دو سیال، اغلب مایعات و یا گازها با دماهای مختلف، استفاده می شود. این مبدل از دو جزء اصلی تشکیل شده است: پوسته و لوله. در پاراگراف های بعدی قسمت های مختلف پوسته و لوله به طور مفصل توضیح داده شده است. 1. پوسته: پوسته بیرونی ترین جزء و به طور معمول استوانه ای شکل است. شامل یک مایع است که به عنوان سیال سمت پوسته شناخته می...

ادامه مطلب...
VARIOUS SHAPE OF COPPER TUBE

شکل های مختلف لوله مسی

شکل لوله های مسی در یک مبدل حرارتی می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد آن تأثیر بگذارد. در اینجا چند اثر از اشکال مختلف لوله آورده شده است: 1. داخل شیاردار: لوله های دارای شیارهای داخلی سطح در دسترس، برای انتقال حرارت را افزایش می دهند. این طراحی با افزایش تماس بهتر بین سیال داخل لوله و دیواره لوله، کارایی انتقال حرارت را افزایش می دهد. مساحت سطح افزایش یافته امکان انتقال حرارت موثرتر را فراهم می کند و...

ادامه مطلب...