تگ - گرمایش

Brief and useful explanation of the HVAC system 01

توضیح مختصر و مفید سیستم HVAC‎

HVAC یا گرمایش، تعویض هوا و تهویه مطبوع، سیستمی است که برای ارائه آسایش حرارتی و کیفیت قابل قبول هوای داخل ساختمان طراحی شده است. در اینجا یک تفکیک مختصر آمده است: گرمایش (H): - معمولاً از بویلر برای تولید گرما استفاده می شود. - گرما می تواند از طریق رادیاتورها، سیستم های کف یا هوای اجباری توزیع شود. تعویض و جابجایی هوا (V): - شامل تبادل هوای داخل و خارج برای حفظ کیفیت هوا است. - سیستم های تهویه مکانیکی از فن ها و کانال...

ادامه مطلب...