تگ - ساب کولینگ

Subcooling in fin tube heat exchangers

مدار سابکول در مبدل های حرارتی پره و لوله

سابکولر در مبدل‌های حرارتی پره و لوله یکی از فرآیند های تبرید است که باعث کاهش دمای مبرد مایع، پس از فرایند چگالش، به زیر نقطه اشباع آن در فشار معین می‌شود. این کار معمولاً با حذف گرمای اضافی از مبرد پس از عبور از کندانسور به انجام می رسد. در مبدل های حرارتی فین تیوب، اغلب قبل از اینکه مبرد مایع وارد دستگاه انبساط یا اواپراتور شود، از مدار سابکول می گذرد. فرآیند سابکول در مبدل های حرارتی پره و...

ادامه مطلب...