تگ - جریان موازی

COUNTER FLOW EFFECT

مفهوم جریان مخالف

جریان مخالف و جریان موازی به جهت حرکت سیال در مبدل های حرارتی مانند کویل ها اشاره دارد. در جریان متقابل، سیالات سرد و گرم در جهت مخالف حرکت می کنند و اختلاف دمای حداکثری را در تمام طول مبدل حفظ می کنند. این حالت منجر به انتقال حرارت کارآمد بین دو سیال می شود. در مقابل، جریان موازی به معنی حرکت هر دو سیال در یک جهت است. در حالی که همچنان امکان انتقال حرارت، در این حالت فراهم است...

ادامه مطلب...