محل بالب حسگر

Sensing Bulb Location

محل بالب حسگر

سوال: محل درست بالب حسگر برای شیر های انبساط کجا است؟
محل قرار دادن بالب حسگربرای شیر های انبساط در خط مکش در عملکرد و کارایی شیر انبساط بسیار حائز اهمیت است.
چند نکته جهت این مهم در ادامه آمده است:
• خط مکش و نزدیک خروجی اواپراتور را بایستی کاملا تمیز کنید.
• بالب حسگر بایستی با فاصله چند اینچی و در پایین دست محل اتصال اکولایزر قرار گیرد.
• بالب حسگر بر روی خطوط مکش با سایز 7/8” و کوچکتر بایستی بر روی ساعت 12 تنظیم گردد.برای خطوط مکش با سایز بزرگتر از 7/8” باید بر روی ساعت 4 یا 8 قرار گیرد.بالب هرگز نباید بر روی ساعت 6 تنظیم گردد.
• همیشه بعد از نصب بالب آنرا عایق کنید.
• در صورت ضرورت بالب حسگر می تواند بر روی خط مکش عمودی نیز نصب گردد اما به یاد داشته باشید که هرگز بالب را در پایین دست تله نصب نکنید.پیشنهاد می شود بالب , قبل از (بالا دست) تله (trap) نصب گردد.

اشتراک گذاری پست