انواع کندانسور فین تیوب

D:\ \New folder\1402\Radiran\articles\40 - Different types of fin tube Condensers

انواع کندانسور فین تیوب

کندانسورها را می توان بر اساس شکل و طراحی آنها به مدل های مختلفی طبقه بندی کرد. برخی از انواع رایج آن عبارتند از:
1. کندانسور پوسته و لوله: شامل لوله هایی داخل پوسته ای است که مبرد از داخل آن ها جریان می یابد و با آب یا هوای درون پوسته که اطراف لوله هاست تبادل گرما می کند.
2. کندانسور هوا خنک: از هوای محیط برای خنک کردن و متراکم کردن مبرد استفاده می کند. این مدل را می توان بر اساس شکل کویل، به انواع مختلف دسته بندی کرد مانند:
– کندانسور صفحه تخت: صفحات صاف افقی برای تبادل حرارت سیال.
– کندانسور V-Type: قرارگیری کویل ها به صورت V شکل برای بهبود جریان هوا.
– کندانسور W-Type: قرارگیری کویل ها به صورت چند V کنار هم برای افزایش اتلاف گرما.
– کویل در پوسته کندانسور: لوله ها به صورت مارپیچ در یک پوسته برای انتقال حرارت میان سیالات.
3. کندانسور آب خنک: برای خنک کردن و متراکم کردن مبرد به آب متکی است. شامل مدل هایی است که در ادامه معرفی می شوند:
– کندانسور پوسته و کویل: لوله های سیم پیچی درون یک پوسته برای تبادل حرارت.
– کندانسور دو لوله: دو لوله به صورت متحدالمرکز برای بهبود کارایی چیده شده اند.
4. کندانسور تبخیری: از تبخیر آب برای حذف گرما از مبرد استفاده می کند.
5. کندانسور صفحه ای: از صفحات مسطح برای تبادل گرما استفاده می کند، اغلب به صورت انباشته روی هم.
6. کندانسور لوله پره دار: دارای لوله های پره دار برای افزایش انتقال حرارت است.
7. کندانسور چند مداری: از مدارهای مبرد متعدد برای انعطاف و کنترل تشکیل شده است.
8. کندانسور غلیظ گرانشی: از نیروی جاذبه برای بازگرداندن مبرد مایع متراکم شده به اواپراتور استفاده می کند.
انواع مختلف کندانسور، هر کدام برای مطابقت با کاربردهای مختلف و نیازهای سیستم در تبرید و تهویه مطبوع طراحی شده‌اند. برخی افت فشار و اصطحلاک کمتری دارند و برخی صرفا برای انتقال حرارت بیشینه ساخته می شوند.

اشتراک گذاری پست