تگ - نقطه حباب

The dew point and the Bubble point

نقطه شبنم و نقطه حباب

نقطه شبنم روی فین ها در کویل های فین تیوب به دمایی اشاره دارد که در آن هوا از رطوبت اشباع می شود و منجر به میعان روی فین ها می شود. در زمینه سیستم های HVAC، هنگامی که هوای عبوری از روی کویل های فین تیوب تا نقطه شبنم خنک می شود، بخار آب موجود در هوا به آب مایع روی فین های کویل تبدیل می شود. این تراکم می تواند بر راندمان تبادل حرارت تأثیر بگذارد و اگر...

ادامه مطلب...