تگ - فلودینگ

flooded-water-heater

برگشت مایع یا Flooding

سوال: برگشت مایع به چه معنی است؟ Flooding یا برگشت مایع (که گاهی اوقات به Flood back نیز تعبیر میشود) لغتی است که برای توصیف شرایط سیستم به هنگام وارد شدن مایع به کمپرسور به کار می رود.این در صورتی اتفاق می افتد که میزان ورود مایع به اواپراتور بیشتر از توان اواپراتور جهت تبخیر کردن باشد.چندین دلیل وجود دارد که باعث بروز این مشکل می شود: • شیر انبساط بزرگ انتخاب شده است. • شیر انبساط بد تنظیم شده است. (روی سوپر...

ادامه مطلب...