تگ - ‎طراحی اوور

طراحی اوور در مبدل های حرارتی Over designing heat exchangers

‎طراحی اوور در مبدل های حرارتی

طراحی اوور در مبدل های حرارتی ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد که در ادامه به توضیح این شرایط می پردازیم: 1. ایمنی و دوام: مهندسان اغلب سعی دارند اطمینان حاصل کنند که مبدل های حرارتی می توانند تغییرات غیرمنتظره در شرایط عملیاتی یا رویدادهای گذرا را بدون خرابی تحمل کنند. طراحی بیش از حد نیاز (اوور) می تواند یک حاشیه امن برای جلوگیری از خرابی های فاجعه بار ایجاد کند و از پایداری و یکپارچگی سیستم اطمینان حاصل کند. ‎2....

ادامه مطلب...