تگ - شیر سرویس

شیر سرویس
مهره نگهدارنده در شیر سرویس

شیر سرویس

شیر سرویس شیر سرویس های معمولی از 4 قسمت اصلی تشکیل شده اند: خط اتصال شفت شیر دریچه سرویس یا محل اتصال گیج محل اتصال کمپرسور که در شکل زیر نمایش داده شده اند. به طور معمول شیر سرویس ها دارای یک اتصال مشترک هستند که همیشه باز است.هنگامی که شیر در حالت Back-seat می باشد و شفت شیر بر نشیمنگاه عقبی می نشیند (یعنی خط اصلی شیر تنها به سمت خروج جریان سیال باشد) , راه اتصال گیج بسته خواهد بود و باز بودن دریچه...

ادامه مطلب...