تگ - سیستم تبرید

Compression Chiller

چیلر تراکمی

چیلر تراکمی نوعی سیستم تبرید است که برای خنک کردن فضاهای بزرگ مانند ساختمانهای تجاری مراکز داده استفاده میشود. از یک چرخه فشرده سازی استفاده می کند تا گرما را از یک منطقه مشخص حذف کند و آن را در جای دیگر دفع کند. اجزای اصلی چیلر تراکمی عبارتند از: : - کمپرسور 1 - کمپرسور جزء مهمی است که مبرد را در داخل سیستم تحت فشار قرار می دهد و به گردش در می آورد. دما و فشار مبرد...

ادامه مطلب...