برگشت مایع یا Flooding

flooded-water-heater

برگشت مایع یا Flooding

سوال: برگشت مایع به چه معنی است؟
Flooding یا برگشت مایع (که گاهی اوقات به Flood back نیز تعبیر میشود) لغتی است که برای توصیف شرایط سیستم به هنگام وارد شدن مایع به کمپرسور به کار می رود.این در صورتی اتفاق می افتد که میزان ورود مایع به اواپراتور بیشتر از توان اواپراتور جهت تبخیر کردن باشد.چندین دلیل وجود دارد که باعث بروز این مشکل می شود:
• شیر انبساط بزرگ انتخاب شده است.
• شیر انبساط بد تنظیم شده است. (روی سوپر هیت یا دمای مافوق گرم پایین)
• سیستم بیش از حد شارژ مبرد شده است.
• عبور ناکافی هوا از روی اواپراتور. (دبی حجمی کم هوای عبوری از روی اواپراتور)
• کثیف شدن اواپراتور
• عمل نکردن فن جلوی اواپراتور
• درست نصب نشدن بالب شیر انبساط.

اشتراک گذاری پست