کویل اسپیرال رادایران

کویل اسپیرال رادایران

کویل هایی با فین های اسپیرال یا مارپیچی معمولا برای کویلهای آبی گرمایی یا کویل های بخار مورد استفاده قرار می گیرند گرچه به جز کویل های آبی برای بقیه سیستمهای سرمایشی و گرمایشی نیز می توان استفاده کرد.

توضیحات

 

نحوه سفارش، طراحی و نصب با هماهنگی واحد تولید رادایران انجام می پذیرد.