رونمایی از محصول جدید

رونمایی از محصول جدید

سازمان حسابرسی به شناسه ملی 10101136332 و شماره ثبت 68692 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل برای مدت یکسال انتخاب شد .
4) روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیر الانتشار معرفی شد .
5) افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:
آقای حبیب اله استوار محمود آبادی به شماره ملی2431606651 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای خلیل رضائیان به شماره ملی 2570786934به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدهادی حسام به شماره ملی 2295881072 به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای علیرضا قربانی به شماره ملی 2120708649 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا محمدیان به شماره ملی 5889475576به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
6) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل : چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متّفقاً همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
هیچ کدام از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس شرکت مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ماده141 قانون اساسی و مواد111 و 126 و147 لایحه اصلاحی قانونی تجارت نمی‌باشد و سابقه سوء کیفری نیز ندارند و نامبردگان نسبت به موارد فوق اقرار نموده و متعهد می شوند در صورت کشف خلاف مشمول بند3 ماده243 لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهیم بود.
7 ) به آقای رضا محمدیان مدیرعامل و احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید، ضمنا نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تایید نمودند.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *