نویسنده نویسنده

رونمایی از محصول جدید

سازمان حسابرسی به شناسه ملی 10101136332 و شماره ثبت 68692 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل برای مدت یکسال انتخاب شد . 4) روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیر الانتشار معرفی شد . 5) افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای حبیب اله استوار محمود آبادی به شماره ملی2431606651 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای خلیل رضائیان به شماره ملی 2570786934به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدهادی حسام به شماره ملی 2295881072 به...

ادامه مطلب...